LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỤC THỦY LỢI
Tuần trước Tuần ({{StartDate + ' - '+ EndDate}}) Tuần tiếp theo Lịch chi tiết từng ngày Lịch cả tuần In lịch công tác lãnh đạo bộ In lịch công tác lãnh đạo bộ
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
{{chairitem.ChairmanName}}
:

Thời gian Lãnh đạo chủ trì Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm
{{item.WeekDayName}}
{{item.DayName}}
{{chairitem.ChairmanName}}
Ghi chú:
(1) Đơn vị có dấu * chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan
(2) Đại biểu tham dự họp đúng giờ và đúng thành phần.
VĂN PHÒNG CỤC